Virtuální pomocník

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní (smluvní) podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem služby na straně jedné (dále jen VP) a mezi uživatelem (dále jen zákazník) na straně druhé. 

Poskytovatelem služby je Trends & Events s.r.o se sídlem Praha 6, Tobrucká 713, 160 00, IČ 28952648 a DIČ CZ28952648.

Trends & Events s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Uživatelem služby je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu a je uvedena v databázi jako majitel a plátce služby. Objednáním a využitím služeb potvrzuje uživatel i pracovník VP závazek řídit se těmito Podmínkami stejně, jako kdyby byly vytistěny a podepsány ve formě smlouvy.

Definice pojmu

Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelskou smlouvou je kupní smlouva, smlouva o dílo a jiné smlouvy, kdy smluvními stranami jsou spotřebitel (uživatel , zákazník) a dodavatel (poskytovatel služby, prodávající). Spotřebitelská smlouva uzavíraná prostřednictvím Internetu je smlouva, kdy k uzavření smlouvy dochází bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Informace nutné k uzavření smlouvy tedy musí obsahovat náležitosti podle obecných právních předpisů a musí být poskytnuty srozumitelným a určitým způsobem, v dobré víře a k ochraně osob.

Děti do 18 let nemohou objednávat služby VP.

Vznik smluvního vztahu = uzavření spotřebitelské smlouvy

Smluvní vztah vzniká momentem potvrzení přijaté platby, jejíž výše byla zákazníkovi vygenerována při objednávce služby.

Služba

Službou se rozumí zprostředkování činností uvedených v nabídce služeb na webových stránkách VP www.virtualnipomocnik.cz (dále jen web VP). Děti do 18 let nemohou objednávat služby VP.

Zákaznický účet

Zákaznickým účtem se rozumí účet zákazníka s přidělenými přihlašovacími údaji, které obdrží při registraci (první objednávce služby VP). Tyto přihlašovací údaje zákazník může ve svém vlastním zájmu sdělit pověřeným třetim osobám za účelem provádění plateb a kontroly stavu účtu.
Pokud dojde ke ztrátě těchto přihlašovacích údajů, budou zákazníkovi na požádání vygenerovány nové. Zákazník je zodpovědný za veškerou komunikaci a z ní vyplývajících následků probíhající pod jeho přihlašovacími údaji (login(emailová adresa), heslo).

Využívání služby více osobami pod jedním zákaznickým účtem

Zákazník musí poskytovatele předem informovat o všech osobách čerpajících služby pod jeho zákaznickým účtem (jméno, email). Těmto osobám musí zákazník rovněž sdělit ID zákaznického účtu z důvodu jasné identifikace zákazníka a poskytnutí služeb ze strany poskytovatele.
Zákazník je povinen informovat neprodleně o všech změnách týkajících se zákaznického účtu (zejména o všech osobách využívající jeho zákaznický účet - jméno, email, telefon, adresa , fakturační údaje ).
Zákazník souhlasí s eventuelním poskytnutím osobních údajů osobami využívající jeho osobní účet.

Cena a platnost ceníku

Cena je stanovena poskytovatelem služby za poskytnutí služby a je uvedena v ceníku na webových stránkách VP. Lhůta na vyčerpání objednaných služeb VP je 30 dní. Pokud dojde v průbehu čerpání již zaplacené služby ke změně cen, nevztahuje se tato změna na již uzavřené smlouvy. Služby nelze objednávat dopředu na vícero období, než je uvedeno v ceníku, ale je možno je automaticky prodlužovat za aktuální platné ceny.

Platba

Platbou se rozumí připsání předem určené částky na účet VP. Platbu je možno provést platební kartou prostřednictvím platební brány, nebo převodem na účet dle údajů v objednávce služby (číslo účtu, částka, variabilní symbol).

Práva a povinnosti jednotlivých stran

Práva a povinnosti Virtuálního pomocníka

 • Poskytovatel služby je povinnen zpracovat a dodat objednané služby dle požadavků zákazníka a v určených lhůtách při dodržení pravidel Etického kodexu VP.
 • Poskytovatel služby je povinen zajistit provoz služby ve stanoveném čase, tj. v pracovní dny od 9:00 do 18:00, pokud není dohodnuto individuálně jinak.
 • Porušením povinnosti zajistit provoz v určených hodinách však není přerušení provozu vzniklých z nezvratitelných objektivních důvodů jako je např. odstávka elektr. energie, výpadek přípojného bodu k Internetu nebo systémový zásah poskytovatele do serveru.

  Poskytovatel služby má právo neposkytnout objednané služby, pokud zákazník:
  - nezaplatil částku za tyto služby
  - nezadal srozumitelně požadovanou službu

  Virtuální pomocník nenese odpovědnost za zprostředkované a navazující služby (např. kurýr, doprava, pošta, ...). Nabízené zprostředkované služby se řídí všeobecnými podmínkami jednotlivých dodavatelů služeb.
  Poskytovatel služby může změnit tyto podmínky.

Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník má povinnost zaplatit předem za objednané služby, zadat požadované úkoly srozumitelně a jasně s přesnou definicí termínu dokončení a výstupních formátů.
 • Zákazník má právo odstoupit od smlouvy, jestliže při splnění výše uvedených svých povinností neobdrží objednané služby v požadovaném rozsahu a termínu, anebo pokud ani při doplňujícím a upřesňujícím zadání tyto objednané služby neobdrží.

Ostatní

Reklamace

V případě nespokojenosti s poskytnutou službou má zákazník právo uplatnit stížnost písemně prostřednictvím emailu na adresu info@virtualnipomocnik.cz, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od provedení služby. Poskytovatel má povinnost oznámit zákazníkovi své stanovisko do 30 dnů od doručení písemné stížnosti, a to v písemné formě na uvedený email reklamujícího.

Copyright a ochrana osobních dat

Poskytovatel se zavazuje, že údaje , které byly získány od zákazníka, nebudou poskytnuty třetím stranám. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze VP.
Stránky poskytovatele mohou obsahovat odkazy na jiné stránky a poskytovatel není odpovědný za obsah těchto stránek a za služby nabízené na těchto stránkách.

Zabezpečení platby prováděné přes Internet

Systém E-commerce od ČSOB podporuje nejvyšší standard zabezpečení 3-D Secure. Obchodník nemá přístup k informacím o platební kartě klienta, veškeré údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a k ověření držitele karty (autentifikaci) dochází během internetové transakce (autorizace).

Odstoupení od smlouvy, zánik smluvního vztahu

Odstoupit od smlouvy může zákazník kdykoliv zasláním emailu na adresu VP do lhůty, než započne další účtované období.
Pokud se rozhodne odstoupit od smlouvy v průběhu již zaplaceného období a dosud nedošlo k vyčerpání objednaných služeb, nevzniká nárok na slevu či vrácení peněz za již zaplacené období.

Copyright

Značka Virtuální pomocník a logo Virtuálního pomocníka je registrovaná ochranná známka.

 

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí úpravou Občanského zákoníku.

Tyto podmínky vstoupily v platnost dne 1.11.2010 a byly revidovány dne 1.1.2013.

[seo]