Virtuální pomocník

Etický kodex Virtuálního pomocníka

Virtuální pomocník Česká republika (dále VP anebo společnost), zastoupená společností Trends & Events, s.r.o., vyhlašuje, že bude dodržovat tento Etický kodex, který představuje principy moderního, dynamického, čestného a zodpovědného podnikání.

Hlavními důvody pro vypracování Etického kodexu bylo:

 • definovat základní principy fungování společnosti
 • určit standardy a hodnoty chování pro všechny zaměstnance a pracovníky VPCZ, včetně svých dodavatelů
 • eliminovat takové aktivity zaměstnanců a pracovníků VP, které by mohly mít negativní vliv na dobré jméno VP anebo Trends & Events s.r.o.
 • motivovat všechny zaměstnance k etickému chování, protože tyto pravidla jsou stejné pro všechny
 • uplatňovat profesionální, zodpovědný a vstřícný přístup ke všem svým zákazníkům s cílem naplnit jejich požadavky ve smyslu těchto etických norem

Zodpovědnost a ochrana dobrého jména

Všichni zaměstnanci společnosti, včetně jejího vedení, jsou zodpovědni za svoje konání, rozhodnutí a zvolené postupy při práci. Jsou si plně vědomi svých individuálních kompetencí, které obsahuje jejich práce, a hlásí se k pravidlům podnikatelské etiky a dbají na svoji profesní čest. Dobré jméno získává společnost dlouhodobou reputací bezúhonnosti a kompetentnosti. Každý zaměstnanec dbá o dobré jméno firmy, ochranu jejích zájmů a zavazuje se:

 • ochraňovat duševní vlastnictví, obchodní tajemství a všechny informace o zákaznících, jejich požadavcích a pracovní postupy, tzv. know-how společnosti
 • dodržovat kvalitu a správnost poskytovaných služeb
 • dodržovat smluvní závazky
 • ochraňovat materiální bohatství firmy stejně jako profesionalitu osob reprezentujících právnickou osobu

Vztah k zaměstnancům

Společnost se tímto zavazuje vytvořit takové pracovní prostředí, ve kterém se s každým zaměstnancem zachází s úctou a důstojností. Tímto chceme podpořit osobnostní růst zaměstnanců, jejich vzdělávání, používání nových technologií pro práci a vytvářet pro každého příjemné pracovní prostředí. Všechny vztahy v rámci společnosti, tedy vztahy k zaměstnancům, mezi zaměstnanci jako i vztahy mezi nadřízenými a podřízenými mají užívat vzájemné důvěry umožňující bezbariérovou výměnu informací, nezávisle na pracovních pozicích. Jakékoliv užití hrubých slov, osočovaní, ponižování,diskriminace, násilí, psychické či fyzické obtěžování je zákázáno. Každý zaměstnanec má předcházet konfliktům na pracovišti. Pokud však dojde ke konfliktu, každá ze stran má kultivovaně a vstřícně přispět k jeho vyřešení. Po dobu vykonávání pracovních činností přicházejí zaměstnanci do styku s důležitými, často s důvěrnými informacemi společnosti, ale i jejích klientů, jako i s informacemi o finanční či rodinné situaci klientů. Proto zaměstnanci přistupují k informácím s náležitou odborností, starostlivostí a při styku s třetími osobami je požadována absolutní diskrétnost. Společnost se také zavazuje, že bude zabraňovat a předcházet diskriminaci. Je předpoklad, že zaměstnanci společnosti budou občané různých států, proto podporujeme kulturní různorodost a budování mezinárodního týmu. Společnost netoleruje žádnou formu nucené, vynucené či dětské práce a také nebude vykonávat anebo nutit kteréhokoliv ze zaměstnanců, aby se choval v rozporu s těmito pravidly.

Vztah k zaměstnancům

 • spolehlivost a důvěra,
 • profesionalita a kvalifikovanost při řešení zadaných úloh
 • loajalita ke společnosti a zákazníkovi
 • kreativita a samostatnost při řešení úloh
 • efektivnost a účinnost, t.j. dělat správné věci správným způsobem

Vztah k zákazníkům a obchodním partnerům

Našim cílem je vybudování dlouhodobých obchodních vztahů založených na vzájemné důvěře, čestnosti, korektním přístupu a uspokojování potřeb a zájmů našich zákazníků. Společnost ve vztahu ke klientům, potenciálním klientům a obchodním partnerům vystupuje vždy zdvořile, čestně a zodpovedně. Zájmy jednoho klienta neupřednostňuje nad zájmy druhého klienta a dodržuje princip rovného zacházení. Poskytuje klientům pravdivé, správné, aktuální a úplné informace o nabízených službách a nevyužívá nekalé praktiky podnikání, které by mohly jakýmkoliv způsobem poškodit zákazníka. Společnost dbá na to, aby byly uspokojené přání a požadavky klienta a vyvíjí maximální úsilí, aby se našlo vzájemně výhodné řešení. Našim cílem je kvalitní, rychlá a dobře organizovaná práce pro klienta. Všechny informace týkající se společnosti, jejích klientů a obchodních partnerů se považují za důvěrné bez možnosti jejich poskytnutí třetí straně. Společnost nebude zneužívat svoje postavení na trhu a zavazuje sa vytvářet rovnocenné podmínky pro všechny obchodní partnery a dodržovat podmínky vyplývající ze smluv – přičemž stejný postoj a chování očekává i od svých smluvních partnerů.

Vztah ke konkurenci

Společnost je přesvědčená o spravedlivé a otevřené konkurenci na celosvětovém trhu, a proto respektuje zákony regulující konkurenční vztahy. Ke konkurenci se chová čestně, v souladu s dobrými mravy soutěžení a v zájmu dobrého jména celého odvětví. Respektuje dobré jméno konkurence, přičemž se všemi konkurenty jedná jako s rovnocennými partnery. Při jakémkoliv kontaktu s konkurencí jsou zaměstnanci povinni postupovat s náležitou obezřetností tak, aby se předešlo porušovaní zákonů. Zaměstnanci společnosti nesmí především šířit informace o podílu společnosti na trhu, její podnikatelské strategii a jiných interních záležitostech a také se nesmí zapojovat do žádných aktivit, kterými by mohli porušit zákony ochraňující konkurenci. Při propagování nabízených služeb používá společnost pravdivé a komplexní informace, aby se klient mohl vždy rozhodnout na základě faktů.

Ochrana životního prostředí

Společnost i zaměstnanci se zavazují při všech svých činnostech dbát o ochranu životního prostředí. Zaměstnanci jsou povinni bezodkladně upozornit vedení společ̌nosti o jakýchkoliv aktivitách společ̌nosti, zaměstnanců anebo třetích stran, které ohrožují životní prostředí.

Vztah ke společnosti a státu

Společnost se zavazuje respektovat legislativní pravidla, normy a zákony České republiky a dbá o transparentnost transakcí. Taktéž se společnost zavazuje chovat jako zodpovědný subjekt ve vztahu ke státu, k regionu a celé společnosti a poskytovat jim pravdivé a včasné informace.

Závěrečné ustanovení Etického kodexu

Etický kodex je firemní dokument strategického významu, představuje souhrn etických principů, norem a pravidel, které jsou závazné pro každého zaměstnance společnosti, nezávisle od toho, jakou funkci vykonává, jako i pro všechny, kteří vystupují jménem společnosti. Etický kodex vychází z etických principů, zodpovědnosti, respektování lidské důstojnosti, čestnosti, tolerance. Každý zaměstnanec se má chovat tak, aby se vyhnul porušení Etického kodexu. Každý zaměstnanec, který ví o porušení Etického kodexu, je povinný ho nahlásit přímému nadřízenému anebo pracovníkovi pověřenému řešit etické záležitosti. Ten, kdo oznámí porušení Etického kodexu, nebude žádným způsobem sankcionován. V případě jakýchkoliv nejasností týkajících se Etického kodexu má každý zaměstnanec právo žádat o vysvětlení.

[seo]